Predznaci sudnjeg dana

Hvala pripada Uzvisenom Allahu dz.s.; Salavat i selam na Poslanika Muhammeda s.a.v.s; Njegovu casnu porodicu; cjenjene ashabe i sven as prisutne….Danasnja hutba nosi naslov predznaci sudnjeg dana pa cemo danas govoriti o nekoliko predznaka sudnjeg dana:
1. POSLANSTVO MUHAMMEDA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavijestio da je njegovo poslanstvo dokaz blizine Sudnjega dana i da su, on i Sudnji dan, tako blizu kao sto je kažiprst blizu srednjeg prsta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Poslani smo, ja i Sudnji dan, kao ova dva (pokazujući pri tome na kažiprst i srednji prst.“ ( Muttefekun alejhi )

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je posljednji Poslanik, iza njega nema poslanika, nego ga slijedi Sudnji dan, kao što kaziprst slijedi srednji prst i nema izmedu njih drugog prsta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u drugom hadisu kaze: “Poslan sam u vrijeme pirkanja vjetra Sudnjeg dana.” (sahih)

Allah, dželle šanuhu, kaze: “Da li oni očekuju osim da im iznenada dode Sudnji dan, a vec su dosli njegovi predznaci…“(Muhamed 18)

Kurtubi, komentarišuci dio ajeta:“ …a već su dosli njegovi predznaci…”, kaže: “Prvi predznak Sudnjeg dana je poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer je on posljednji Poslanik – a već je poslan – i nema između njega i Sudnjeg dana nijednog poslanika…”

2. SMRT ALLAHOVOG POSLANIKA SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

Smrt Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, je od predznaka Sudnjeg dana, kao što je to spomenuto u hadisu Avfa ibnu Malika, radijallahu anhu, u kojem mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme bitke na Tebuku, kaže: “(Na)broj šest (predznaka) prije Sudnjeg dana: moju smrt, osvojenje Jerusalema, pomor (umiranje) koje će vas zadesiti kao ovčija kuga (slinavka)…” (El Buhari)

Smrt Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je bila jedan od najtežih događaja za muslimane, tako da se ashabima, radijallahu anhum, smrklo pred očima kada je on umro. Enes, radijallahu anhu, kaže: “Onoga dana kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u Medinu (učinio Hidžru), cijeli grad je bio obasjan; a onoga dana kad je on umro, cijeli grad je bio tmuran (mračan), i nismo bili ni ruke otresli – od ukopavanja njegovog tijela – a vec su nam naša srca postala nepoznata.” (Imam Tirmizi,hadis sahih)

Ibnu Hadžer kaže: “Hoće reći Enes, radijallahu anhu, da su im srca izgubila osjećaj bliskosti, cistoce i blagosti i da su potpuno drugačija nego sto su bila u vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, života, jer su njegovom smrću izgubili, onog koji ih je podučavao i odgajao, i ono čime ih je on krijepio.”

3. OSVOJENJE JERUSALEMA

Od predznaka Sudnjeg dana je i osvojenje Jerusalema, kao što je najavljeno u već pomenutom hadisu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze Avfu ibnu Maliku: “(Na)broj šest predznaka Sudnjeg dana:…. (pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pomenuo) osvojenje Jerusalema…” (Prenosi ga EI-Buhari 6/277)

U vrijeme Omerovog, radijallahu anhu, hilafeta, 16-te godine po hidžri, osvojen je Jerusalem, kako to navode priznati historičari. Nakon opsjedanja Jerusalema, Omer, radijallahu anhu, je lično otisao i sa tamošnjim stanovnicima sklopio ugovor. Tako je on, radijallahu anhu, oslobodio Jerusalem, očistio ga od Židova i Kršćana, i tamo je sagradio dzamiju pod jerusalemskom kubom (kupolom).

4. KUGA U AMEVASU ( selo u Palestini )

U vec pomenutom hadisu od Avfa ibnu Malika, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: “Nabroj šest predznaka Sudnjeg dana…. (pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pored ostalog rekao): pomor (umiranje) koje će vas zadesiti kao ovčija kuga (slinavka)…” (Buharija).

Ibnu Hadžer kaže: “Govori se da se ovaj predznak pojavio u Amevaskoj kugi, za vrijeme Omerovog, radijallahu anhu, hilafeta, i to je bilo poslije osvojenja Jerusalema.”

Ova kuga se pojavila 18-te godine po hidžri, počevši od sela Amevas, a zatim se proširila po cijeloj Siriji. Od te kuge umro je i veliki broj ashaba, radijallahu anhum, a i ostalog svijeta. Kaze se da je od te kuge umrlo 25.000 muslimana. Medu najpoznatijim ashabima koji su tada umrli su Ebu Ubejde Amir ibnul-Džerrah i Muaz ibnu Džebel, radijallahu anhum.

5. MNOSTVO POLICIJE (GARDE) I ONIH KOJI POMAŽU NASILNICIMA

Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred kraj dunjaluka. u ovoj zajednici (ummetu) pojavit ce se ljudi koji će nositi bičeve slične kravljim repovima, izlaziće ujutro (i biće) u Allahovoj srdžbi a pred noć će se vraćati u Njegovom nezadovoljstvu.” (Ahmed sahih)

U drugoj predaji se kaže: “Pred kraj ovoga svijeta pojavit će se policija (garda) koja će ujutro izlaziti u Allahovoj srdžbi, a prednoć će se vraćati u Allahovom nezadovoljstvu, pa nemoj slučajno da budeš u njihovoj družini (pratnji).“ ( Et-Taberani )

Za ovu vrstu ljudi je obećana džehennemska vatra, zato što oni zlostavljaju muslimane i bes-pravno ih kažnjavaju. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Imaju dvije vrste džehennemlija koje nisam vidio; ljudi koji nose bičeve slicne kravljim repovima i sa njima tuku narod…” (Druga vrsta džehennemlija su žene koje se ne budu propisno islamski oblačile, kao što je pomenuto u hadisu koji prenosi Muslim 17/190 sahih)

En-Nevevi kaže da je ovaj hadis od mudžiza poslanstva i da se to što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio već ostvarilo… Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisu, obraćajući se Ebu Hurejri, radijallahu anhu, kaže: “Ako budes duže živio uskoro ćeš vidjeti ljude koji ujutro izlaze u Allahovoj srdžbi, a prednoć se vracaju u Njegovom prokletstvu, a u rukama im je nesto slično kravljim repovima.” ( Muslim 17/190)

6. RAŠIRENOST ZINALUKA (BLUDA)

Također, je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabrajajući predznake Sudnjeg dana, rekao: “… / pojaviće se (proširiće) zinaluk (blud).” (EI-Buhari 1/178 i Muslim 16/221)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nastupice ljudima nerodne godine…(pa je spomenuo hadis u kome se izmedu ostalog kaže:)… u kojima će se proširiti blud.” (El-Hakim u EI-Mustedreku 4/512 sahih)

Još gore od proširenosti zinaluka je proglašavanje da je zinaluk halal (dozvoljen) kao što je najavljeno u hadisu Ebu Malika El-Ešarija u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zasigurno će biti u mome ummetu ljudi koji ce proglašavati da je zinaluk (blud) i nošenje svile (muškarcima) dozvoljeno (halal).” (EI-Buhari sahih)

Pred kraj dunjaluka, kada pomru vjernici, ostaće najgori ljudi koji će javno činiti zinaluk kao što to rade magarci. To je najavljeno u hadisu koji prenosi En-Nuvas, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…pa će ostati najgori ljudi koji će javno činiti blud kao sto to čine magarci, i na(d) njima će nastupiti Sudnji dan.” (Muslim)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće se završiti ovaj dunjaluk sve dok čovjek ne uzme ženu i ne prostre je na put (čineći blud), pa će najbolji čovjek tada biti onaj ko će im reći: “Da ste se sklonili iza ovog zida!?” ( Ebu Ja'la sahih)

Kurtubi, govoreci o Enesovom, radijallahu anhu, prethodnom hadisu, kaže: “U ovom hadisu je jedan od dokaza poslanstva, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio neke stvari koje će se desiti, pa su se baš tako i desile, pogotovo u ovim vremenima. Pa kada je ovako bilo u vrijeme Kurtubija (umro 656. po hidzri), u nasem vremenu je još gore, zbog neznanja medu ljudima i raširenosti lopovluka među njima.

RAŠIRENOST HOMOSEKSUALNOSTI

Vezano za raširenost bluda je i raširenost homoseksualnosti, pa vidimo da se u pojedinim državama, koje smatraju da su napredne, ljudi bore da brak medu muškarcma bude legalan.

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najviše čega se bojim svome ummetu jeste homoseksualnost.” (Et-Tirmizi. Ahmed i drugi, sahih)

Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je da će se muškarci zadovoljavati sa muškarcima, a žene sa ženama.“ ( Et-Taberani, EI-Bejheki i Ed-Dejlemi)

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada moj ummet počne raditi pet stvari zaslužiće propast:

– kada se među njima proširi proklinjanje (kletva),

– počnu piti alkohol,

– oblačiti svilu,

– počnu slušati pjevačice,

– kada se ljudi zadovolje ljudima, a žene ženama.

( EI-Bejheki, Et-Taberani i Ebu Nuajm)

7. RAŠIRENOST KAMATE I STICANJE IMETKA NA NEDOZVOLJEN NAČIN

Od predznaka Sudnjeg dana je i pojavljivanje kamate i njena raširenost među ljudima, tako da se neće voditi računa što se jede ono što je haram (zabranjeno).

Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred Sudnji dan će se pojaviti kamata.” (EI-Bejheki, Et-Taberani i Ebu Nuajm sahih)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vrijeme kada niko od ljudi neće ostati a da neće jesti kamatu, a i onaj ko je ne bude jeo zahvatiće ga prašina od kamate.” (Taberani sahih)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će ljudima vrijeme da čovjek neće voditi računa kako je zaradio novac, na halal (dozvoljen) ili na haram (zabranjen) način.”

(Davud, En-Nesai, Ahmed, EI-Bejheki i El-Hakim sahih)

Ovo što je najavljeno u ovim hadisima, već se ostvarilo kod većine muslimana u našem vremenu, pa ne vode računa da im zarada bude na halal način, nego sakupljaju imetak i na dozvoljen i na zabranjen način, a većina toga se dešava zbog uzimanja raznih kamata koje su se raširile u međuljudskim kontaktima, tako da je veliki broj ljudi zapao u ovu tešku kušnju. Žalosna je činjenica da se među onima koji stiču imetak na nedozvoljen način često nađu i oni koji se ubrajaju u učene i znane ljude pa nesreća, a dabome i grijeh, tim postaje veća, jer bi oni trebali biti prvi koji ce ljude odvraćati od toga, ali im je ljubav za imetkom toliko zaslijepila oči, da često nešto što je zabranjeno smatraju dozvoljenim i obratno. Neka nas Allah sačuva od tih iskušenja!

8. POJAVLJIVANJE MUZIČKIH INSTRUMENATA I SMATRANJE TOGA DOZVOLJENIM

Od Sehla ibnu Se'ada, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nastupiće pred kraj dunjaluka: propadanje (poniranje) u zemlju, bacanje (padanje) kamenja sa nebesa i pretvaranje ljudskih likova u životinjske.

A kada će to biti o Allahov Poslaniče? – upitaše.

Kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice – odgovori on.” (Ibnu Madže i Et-Taberani sahih)

Ovaj predznak se vec uveliko obistinio u našem vremenu. Vidimo raširenost raznih vrsta muzičkih instrumenata, mnoštvo pjevača i pjevačica koje mnogi obožavaju i drže ih za svoje idole.

9. PIJENJE ALKOHOLA I UVJERENJE DA JE TO DOZVOLJENO

Pojavilo se u ovome društvu pijenje alkohola, nazivajući ga raznim imenima, a još gore od toga je što ga neki ljudi proglašavaju dozvoljenim.To je također jedan od predznaka Sudnjeg dana, kao što je naglašeno u Enesovom, radijallahu anhu, hadisu, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nabraja predznake Sudnjeg dana, pa između ostalog kaže: “…/ piće se alkohol…” (Muslim 16/221)

U prethodnom poglavlju. o pojavljivanju muzičkih instrumenata, su pomenuti neki hadisi u kojima se kaže da će u ovome ummetu biti onih koji će pijenje alkohola smatrati dozvoljenim.

Ubade ibnus-Samit, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Skupina mog ummeta će smatrati pijenje alkohola dozvoljenim, nazivajući ga drugačijim imenom. ” (Ahmed 5/318 i Ibnu Madzdze 2/1123, sahih)

10. UKRAŠAVANJE DŽAMIJA I NATJECANJE U TOME

Od predznaka Sudnjeg dana je ukrašavanje džamija raznim klesanjem i rezbarenjem a zatim hvalisanje tim džamijama. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok se ljudi ne budu takmičili u ukrašavanju džamija.” (Ahmed 3/134sahih)

U En-Nesaijevom rivajetu ovog hadisa se kaže: “Od predznaka Sudnjeg dana je da se ljudi takmiče u ukrašavanju džamija. ” (En-Nesai 2/32 i Ibnu Huzejme,sahih)

Enes, radijallahu anhu, kaže: “Takmiče se ljudi u ukrašavanju džamija a u njih rijetko i malo odlaze.” (sahih)

Ibnu Abbas, radijallahu anhu, kaze: “Vi ćete zasigurno ukrašavati džamije kao što su to radili Jevreji i Kršćani.” (EI-Buhari 1/539)

Omer ibnul-Hattab, radijallahu anhu, je branio da se džamije ukrašavaju jer to ometa klanjače za vrijeme namaza i smanjuje im skrušenost i koncentraciju u namazu. Kada je Omer, radijallahu anhu, naredio da se obnovi Poslanikova džamija u Medini onda je rekao: “Zaklonite svijet od kiše, i nemojte slucčjno da bojite crvenom ili žutom bojom pa da sa tim šarama ometate klanjače.” (EI-Buhari 1/539)

 

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s