Zašto stalno učimo: ”Uputi nas na Pravi put!”?

Muslimani mole da budu upućeni na Pravi put najmanje sedamnaest puta na dan jer obavezno uče suru Fatihu na svakom rekatu svih pet dnevnih namaza. Koliko nas je razmislilo o tome kakva je to uputa i kakav je to put kojim trebamo hoditi?

Ihdina– Uputi nas!

U arapskom jeziku, riječ hidaya ne znači samo uputa, znači i ljubazno upućivati. Riječ hadiyya (poklon) u arapskom jeziku, također, dolazi iz istog korijena( h-d–y), kao i riječ hidayauputa. Vjerska uputa je najveći poklon koji osoba može primiti. To je i nešto što mi ne možemo kontrolisati ili posjedovati, nego nam je to dodijeljeno kao djelo neizmjerne milosti i plemenitosti Uzvišenog Allaha.

Primijetit ćete, također, da je molba u pluralu/množini: ”Uputi nas!”, a ne ”Uputi  me”, ovo ulijeva u naša srca osjećaj bratstva jer činimo ovu dovu za sve muslimane posebno kada smo u namazu u džematu.

Vrste hidaye-upute spomenute u Kur’anu

Postoje četiri vrste upute spomenute u Kur’anu:

 • Opća uputa koja je podarena svim stvorenjima. Ova vrsta upute i znanja je dodijeljena svemu stvorenom od Allaha dž.š. Pomoću ove vrste upute životinje, biljke, pa čak i nežive materije obavljaju svoju svrhu za koju su stvoreni. Ovo uključuje i općenito inteligenciju, pamet, te naslijeđeno intuitivno znanje koje je dato svim odgovornim bićima bez obzira na njihovo vjeru. O ovome se govori u sljedećem ajetu: Gospodar naš je onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi nadahnuo.” Kur’an, 20: 50
 • Hidaya/ uputa koja je u obliku objašnjenja i odgoja u smislu definiranja dva puta, puta dobra i puta zla. To je kada vas neko uputi objašnjavajući vam šta je dobro i upozoravajući vas šta je loše prema islamkim principima. O ovoj vrsti upute u Kur’anu se kaže: ”Ti nisi znao šta je Knjiga niti si poznavao vjerske propise, ali smo je Mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove Naše koje želimo. A Ti (o Muhammede), zaista, upućuješ na Pravi put,’’ Kur’an, 42: 52
 • Hidaya-uputa koja je tawfiq (jedna posebna vrsta božanske upute) i inspiracija/nadahnuće (ilham) od Allaha dž.š. ka istini imana, islama itd. Sljedeći ajeti se odnose na ovu vrstu upute: ”Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće, i na Pravi put ukazuje onome kome hoće.” Kur’an,74: 31; i ”Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna.’’ Kur’an, 64: 11
 • Uputa koja je na onome svijetu, koja će nas voditi do Dženneta: ”Iz njihovih grudi ćemo zlobu odstraniti; ispred njih će rijeke teći, i oni će govoriti: “Hvaljen neka je Allah, koji nas je na Pravi put uputio; mi ne bismo na Pravome putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara našeg su zaista istinu donosili“, i njima će se doviknuti: “Taj Džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili!” Kur’an,7: 43

Sve spomenute vrste upute imaju uzajamno- posljedične odnose i veze. Bez prve vrste upute ne bismo imali sposobnost da imamo drugu, a bez druge vrste upute ne možemo dostići treći ili četvrti nivo.

Mi uopće nemamo moć da uputimo bilo koga koristeći bilo koju od pomenutih uputa, osim druge vrste kroz objašnjavanje, odgoj i obrazovanje. O ovoj vrsti upute se kaže: ”A Ti (o Muhammede), zaista, upućuješ na Pravi put,’’ Kur’an, 42: 52; ”Tvoje je da opominješ, a svaki narod je imao onoga ko ga je na Pravi put upućivao.” Kur’an,13: 7

Ostale vrste upute, a posebno treća vrsta koja je tawfiq od Allaha dž.š. da imamo iman, su one koje se spominju u sljedećim ajetima, opet obraćajući se Poslaniku Muhammedu s.a.v.s.: ”Ti, doista, ne možeš uputiti na Pravi put onoga koga ti želiš uputiti, – Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće, i On dobro zna one koji će Pravim putem poći.’’ Kur’an, 28: 56

Drugim riječima, čak i Poslanici a.s., a kamoli drugi ljudi, nisu mogli uputiti onoga koga bi oni odabrali da postanu vjernici u smislu ”stavljanja” vjere u ljudsko srce. Oni mogu upućivati samo u smislu objašnjavanja, podsticanja, razjašnjavanja i uputstava koja se tiču istine.

Prva lekcija koju učimo ovdje jeste da trebamo tražiti uputu u svakoj stvari prvo i jedino od Allaha dž.š., a ne od drugih. Drugo, to treba da učini skromnim one od nas koji pozivaju ili ‘upućuju’ druge u islam, da priznamo i prihvatimo činjenicu da mi nemamo stvarne moći po ovom pitanju, te da je stvarna uputa jedino od Allaha dž.š., ”Onoga koji okreće srca”. Međutim, u drugu ruku, to nas ne treba učiniti tužnima zbog onoga što radimo, jer za to naša nagrada je kod Allaha dž.š. To treba da poveća naše samopouzdanje da pozivamo druge znajući da rezultat ne zavisi od ”moje dawe/mog pozivanja u islam” ili ”moga govora”, koji su puni slabosti i nedostataka, nego je u vlasti Allaha dž.š. koji može za trenutak promijeniti stanje  najgrešnijih i tiranskih srca u one najčišće i najispravnije.

Deset nivoa upute

Neki musliman ili muslimanka bi se mogli pitati zašto molimo za uputu najmanje sedamnaest puta dnevno kada su već upućeni u islam. Učenjaci su pojasnili da je to zbog toga, kao prvo da tražimo stalnost/kontinuitet i čvrstoću u uputi i kao drugo jer postoji veoma mnogo nivoa i apekata upute koje trebamo za svaku sitnicu  u svakodnevnom životu da je imperativ da je tražimo.

Sljedeći retci će pomoći da ovo bude jasnije. Na primjer postoje sljedećih deset nivoa upute koje osoba treba steći da bi bila upućena u potpunosti. Stoga bi svako trebao imati na umu kada traži uputu od Allaha dž.š. da traži:

 1. Da bude darovan uputom znanja i jasnoće kako bi spoznao i dostigao istinu
 2. Sposobnost da bude upućen
 3. Da probudi u njemu želju za uputom
 4. Da djeluje po toj uputi
 5. Da ostane ustrajan u uputi
 6. Da otkloni sve prepreke i poteškoće koje ometaju uputu
 7. Da bude obdaren posebnim i tanahnim nivoima upute na samom putu i svim stanjima
 8. Da bude darovan stalnom sviješću o konačnom cilju Puta, da bude upozoren na to kako bi je mogao primati tokom putovanja imajući to umu bez obzira na okolnosti
 9. Da čini osobu svjesnu svoje nemoći i jarke potrebe za uputom iznad svih drugih potreba
 10. Da učini da vidimo dvije stranputice koje skreću sa Pravog puta: prva je put ljudi koji su izazvali srdžbu Uzvišenog, oni koji su se svjesno i iz hira okrenuli od slijeđenja istine, i druga stranputica, onih neupućenih onih koji su skrenuli sa puta iz neznanja i neupućenosti. Tada osoba vidi Pravi put na kome su svi poslanici i vjerosvjesnici sa svojim sljedbenicima, od onih iskrenih/siddiquna do šehida i dobrih ljudi.

Allah dž.š. nam je naredio da molimo da budemo upućeni na Pravi put ( al-sirat al- musteqim). Pa kakav je to put?

Opis Pravog puta / al-sirat al -musteqim

U arapskom jeziku riječ put/sirat  mora posjedovati pet kvaliteta da bi se nazivao sirat, a ne nekom drugom riječi za put. Taj put mora biti:

 1. Ispravan/prav
 2. Onaj na kome je lahko putovati
 3. Poznati, dobro utabani put
 4. Širok i prostran
 5. Koji onoga koji njime hodi vodi ka željenoj destinaciji

Samim tim što je Put za koji mi molimo da budemo upućeni sam Islam, pogledajte i razmislite kako se ove kvalitete odnose na islam. Islam je ispravan, prav put, pravilan i dobro utaban put, čist i zaštićen od svih laži i devijacija od istine. Allah dž.š. opisuje one koji žele zaustaviti druge ljude na putu istine: Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili, koji su od Allahova puta odvraćali i nastojali ga iskriviti, i koji u onaj svijet nisu vjerovali!” Kur’an, 7: 45

Islam je, također, lahak, kako Allah dž.š. kaže: ”Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate ” Kur’an, 2: 185, i kako Poslanik s.a.v.s kaže: ”Din-islam je lahak….” (Buhari) Uzvišeni Allah ne opterećuje nikoga van njegovih mogućnosti. Postoje izazovi, iskušenja, poteškoće u životu muslimana, ali  postoje i stvari za koje imamo itekako mogućnosti da obavimo. Sve u šerijatu(islamskom pravu) nam donosi korist i dobro ili nas čuva od zla, bilo na ovom i/ili budućem svijetu.

Islam, što je predanost Allahu dž.š. je, također, poznat i dobro utaban put, put svih poslanika i njihovih sljedbenika. Allah dž.š. kaže: ”Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao.* A kako će oni divni drugovi biti!’’ Kur’an, 4: 69

Posljednja, univerzalna objava islama je široka, prostrana i pristupačna svima, odgovara svima bez obzira na boju kože, rasu ili socijalni status. Mi smo ti koji svojim ograničenim  stavovima sužavamo širinu ovoga puta, ograničavamo islam na našu omiljenu ”grupaciju”, džemat, tarikat, šejha, ili neku specifičnu grupu koja druge isključuje iz islama, što sam islam nije iskuljučio. Ibn Madže r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Ostavljam vas na širokom, prostranom i čistom putu, njegova noć je kao i njegov dan, pa ko god sa njega skrene bit će upropašten.”

I zaista, staza islama nas vodi ka željenoj destinaciji, što je Allahovo dž.š. zadovoljstvo kroz robovanje Njemu. Allah dž.š. kaže: ”One koji budu u Allaha vjerovali i čvrsto se Njegovih propisa pridržavali – On će, sigurno, u milost Svoju i blagodat uvesti, i pravim putem Sebi uputiti.’’ Kur’an, 4: 175

Primijetit ćete, također, da riječ sirat-put u suri ima određeni član al. Određeni član ima slično značenje kao taj, određeni, što označava taj ‘ispravni/pravi put’, i ima nekoliko mogućih značenja u arapskom jeziku. Ovdje je rečeno da se radi o nečemu određenom što je u i u mislima i u stvarnosti. Na primjer, kada učenici čekaju svoga učitelja kažu ”Učitelj kasni”, učitelj na kojeg misle je poznat njima i u svojim mislima oni tačno znaju o kome govore. U tom smislu, gramatički , taj učitelj je određena imenička fraza, a nije neodređena. Oni ne bi rekli u ovome slučaju ”Neki učitelj kasni”.

Slično, i u ovome slučaju, to je određen, dobro poznat put, za koji mi tražimo da budemo upućeni. To je put kojeg je odredio Allah dž.š. za ljude koje On voli, put koji vodi Njegovom zadovoljstvu i Njegovom džennetu, put koji je ustvari Njegova vjera, u kome ništa nije kao On. Rečeno je i da je to put koji mi osjećajno prepoznajemo u najdubljem dijelu naših srca koji mora postojati jer kao ljudska bića već smo potvrdili (u ezelu) da je Allah naš Rabb, naš Gospodar.

Neka je slava Allahu dž.š. Koji nas blago upućuje na Pravi put, Koji nam sa kristalnom jasnoćom opisuje kakav je to put i Koji nas upućuje da molimo za taj put, svakodnevno u našim namazima. Elhamdulillah, Hvala Allahu.

Izvor: suhaibwebb.com

Za Akos.ba prevela i obradila: Anesa Gegić

 

 

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s