Ne dozvoli da te dunjaluk zavede

Hvala Allahu, Vladaru Dana sudnjeg, koji je smrt i život stvorio da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; On je Silni, Onaj koji prašta. Svjedočim da je samo Allah Bog, On nema saučesnika, i sva vlast i moć su u Njegovim rukama i On je dostojan zahvalnosti. On daje i život i smrt i On, uistinu, sve može. I svjedočim da je Muhammed Allahov rob i vjerovjesnik, poslat da donese radosne vijesti, opomene i da bude kao svjetiljka koja sija; Allahov blagoslov neka je sa njim, njegovom porodicom i ashabima, sve do Dana proživljenja i sakupljanja svih ljudi pred Allahom.
Uzvišeni Allah kaže:

”O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba.” (Fatri, 5.)
Razmislite o svom stanju! Pogledajte kuda idete i preispitajte svoja djela! Vi niste stvoreni bez razloga i nećete biti prepušteni sami sebi. Isplata zarađenog bit će onakva kakva su vaša djela. Vi danas imate priliku da radite, ali ne i da zarađeno naplatite, a sutra će biti isplata bez mogućnosti da bilo šta dodatno uradite. Razmislite o prolaznosti ovog svijeta i brzini njegovog odlaska. Uzvišeni Allah kaže:
”Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti.” (Er-Rahman, 26-27.)

Dunjaluk je kuća iz koje idemo

Sve živo na ovom svijetu će umrijeti, sve snažno će oslabiti, sve novo će istruhnuti  i sve sagrađeno će biti porušeno. Kur'an je pun ajeta i primjera koji podsjećaju na kratkoću i prolaznost dunjaluka, pa nemoj da i tebe dunjaluk zavede i obmane. Uzvišeni Allah nas obavještava o sudbini onih koji su se borili samo za dunjaluk, samo se njime zadovoljavali i samo njega željeli, a ahiret zapostavili, pa kaže:

”Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni – prebivalište njihovo bit će Džehennem, zbog onoga što su radili” (Junus, 7-8.)

”Onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove – Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onom svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili.” (Hud, 15-16.)
U Buharijinom i Muslimovom Sahihu bilježi se vjerodostojan hadis od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ”Dunjaluk je u poređenju s ahiretom poput umakanja prsta nekog od vas u more, pa neka pogleda koliko vode izađe za prstom kada ga izvadi iz vode.”
U drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Dunjaluk je za vjernika zatvor, a za nevjernika džennet.”  (Muslim.)

U trećoj predaji Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Da ovaj svijet (dunjaluk) vrijedi kod Allaha kao krilo mušice, ne bi dozvolio nevjernicima da sa njega popiju gutljaj vode.” (Hadis bilježi imam Et-Tirmizi, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.)

Hasan el-Basri pisao je Omeru, r.a.: ”Dunjaluk je kuća iz koje selimo, a ne kuća za boravak. Adem, a.s., spušten na njega po kazni i na njemu je da tu kaznu odsluži. Zato ga se, vladaru pravovjernih, dobro čuvaj. Ako želiš istinsku opskrbu, kloni se dunjaluka, a ako želiš bogatstvo, ono je kod onih koji malo dunjaluka imaju.

Opskrba je u ostavljanju dunjaluka, a dunjalučko bogatstvo je neimaština. Dunjaluk ponižava one koji ga uzdižu i veličaju i čini siromašnim onoga ko ga sakuplja; dunjaluk je kao otrov koji jede onaj ko ga ne poznaje, a u tome je njegovo uništenje. Zato se čuvaj te varljive i obmanjujuće kuće i budi oprezan. Svaka dunjalučka radost pomiješana je s tugom, a čistota s nečistoćom. Da Stvoritelj nije o dunjaluku ništa objavio i da nikakav primjer nije naveo, opet bi se nemarni trebali opametiti i probuditi iz svog sna, a kakvo bi tek buđenje trebalo da se desi nakon što je Uzvišeni Allah izdao ozbiljno upozorenje vezano za dunjaluk. Našem Poslaniku, s.a.v.s., ponuđeni su ključevi dunjalučkih riznica, a on je odbio da ih uzme, jer on ne voli ono što njegov Stvoritelj prezire, niti smatra vrijednim ono što je kod Allaha bezvrijedno. Uzvišeni Allah je dobre ljude poštedio dunjaluka iz Svoje milosti, a nevjernicima je dao dunjaluk da ih zavara. Pa zar da onaj koga je dunjaluk zaveo misli da je ovladao dunjalukom i da je time počašćen?! Zar da zaboravimo kako je Uzvišeni Allah postupao sa Muhammedom, s.a.v.s., koji je – zbog gladi – za pojas stavljao kamen. Allaha mi, nikome od ljudi nije dato dunjalučko bogatstvo a da nije strahovao da je to zamka u koju bi mogao pasti, ako to nije bila maloumna osoba.”

Kuđenje dunjaluka ne odnosi se na ono što je Allah stvorio od jela, pića i imetaka, nego se pokude dunjaluka i prijetnje odnose na postupke sinova Ademovih koji su vezani za dunjaluk. Prezreni su i zaslužuju kaznu oni koji se diče dunjalukom, koje je dunjaluk zaveo i zabavio od pokornosti Allahu, te učinio da zaborave na ahiret. Takav je bio narod Ad  koji je na Allahovu kaznu podsjećao njihov poslanik Hud, a.s.:
”Ad se bez ikakva osnova bio na Zemlji uzoholio. ‘Ko je od nas jači?’ – govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih – a i znamenja Naša su poricali.” (Fussilet, 15.)

Takav je bio i faraon koga je opominjao Musa, a.s.:
”I faraon obznani narodu svome: ‘O narode moj’ – reče on – ‘zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku – shvaćate li?”’ (Zuhruf, 51.)
Takav je bio i Karun  kome je Uzvišeni Allah podario ogromno bogatstvo:

”Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlačio, a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. ‘Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su obijesni!’ – govorili su mu ljudi iz naroda njegova – ‘i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.’ ‘Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim’ – govorio je on…” (El-Kasas, 76-78.)

Karun je tvrdio da je imetak stekao zahvaljujući svojoj oštroumnosti i snalažljivosti, odnosno smatrao je da ga je zaslužno stekao. Onaj ko tako gleda na dunjaluk, ko se zbog imetka uzoholi, počne praviti nered na zemlji i zaboravi na ahiret, taj je prezren i zaslužuje Allahovu kaznu. A onaj ko dunjaluk stječe na dopušten (halal) način, njime se potpomaže u pokornosti Allahu, a imetak ga ne čini oholim i zbog njega ne pravi nered na zemlji, taj zaslužuje Allahovu nagradu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Divan li je dobar imetak u rukama dobrog čovjeka!” (Hadis bilježe imam Ahmed i El-Hakim, a šejh El-Albani svrstava ga u vjerodostojne hadise.)

Srca okrenuti budućem svijetu

U drugom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „
”Ovaj dunjaluk pripada jednom od četverice: čovjeku kojeg je Allah opskrbio imetkom i znanjem, bogobojazan je u odnosu prema imetku, postupa po tom znanju,s tim imetkom održava rodbinske veze i zna da Allah ima pravo u tom imetku. Taj je na najvećem stepenu; čovjeku koji ima znanje, ali nema imetka, pa on iskreno kaže: ‘Kada bih imao imetka, ja bih sa njim postupao kao onaj.’ Njih dvojica imaju istu nagradu; čovjeku koji ima imetak, ali nema znanja, s imetkom postupa bez znanja, nije bogobojazan, ne održava rodbinske veze i ne zna da Allah ima Svoje pravo u tom imetku. Njegov slučaj je najgori; i čovjeku kome Allah nije dao ni znanje ni imetak, a on kaže: ‘Da posjedujem imetak, griješio bih sa njim kao što griješi ta i ta osoba.’ Njegova nagrada je onakva kakav je njegov nijjet i njih dvojica će imati isti grijeh.”  (Hadis bilježe imam Ahmed i Et-Tirmizi i Ibn Madže, a šejh El-Albani smatra ga vjerodostojnim.)

Dunjaluk je mnoge zabavio i odvratio od ahireta. Jedni su zaokupljeni sakupljanjem imetka i njegovim uvećavanjem, a pri tome zapostavljaju ono čime ih zadužuje Uzvišeni Allah, od namaza i drugih ibadeta, a drugi se predaju njegovim užicima udovoljavajući svemu za čim teži njihova duša, i zbog te raskoši zaboravljaju na ahiret do te mjere da preziru i spomen na njega. Oni pozivanje ka skromnosti na ovom svijetu i podsticanje na rad za ahiret smatraju suvišnim  i njihova srca se potpuno okreću dunjaluku, a ahiret zapostavljaju. Braćo, bojte se Allaha i spremajte se za susret sa Njim:

”Onaj ko se boji susreta sa Allahom – pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a On sve čuje i sve zna!  A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti.” (El-Ankebut, 5-6.)
Onaj ko je upoznao dunjaluk i njegove blagodati u kojima uživa, taj je svjestan da poslije svake dunjalučke blagodati dolazi nevolja i poslije svake bliske veze rastanak. A onaj ko to zna i ko zna koliko sam vrijedi, njega ništa od ahireta neće odvratiti.

Od Ibn Omera, r.a., prenosi se da je rekao: ”Uzeo me Allahov Poslanik za rame i rekao: ‘Budi na dunjaluku kao stranac ili putnik.”'(El-Buhari.) A Ibn Omer, r.a., govorio je: ”Kada omrkneš, ne nadaj se da ćeš dočekati jutro, a kada osvaneš, ne nadaj se da ćeš dočekati večer. Iskoristi zdravlje prije bolesti i život prije smrti.”
Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Ovaj hadis upućuje na kratkoću nade u ovaj dunjaluk. Vjernik ne treba smatrati dunjaluk mjestom stalnog boravka na kome će se lijepo osjećati, nego treba da se na njemu ponaša kao putnik koji uskoro nastavlja svoj put. U istom smislu su poslanici i njihovi sljedbenici izrekli svoje oporuke.
Ovu oporuku je Ibn Omer, r.a., čuo od najboljeg učitelja i pedagoga i ona je naišla na plodno tlo, primilo ju je i shvatilo čisto srce, pa je po njoj postupao i često je govorio: ”Kada omrkneš, ne nadaj se da ćeš dočekati jutro, a kada osvaneš, ne nadaj se da ćeš dočekati večer, iskoristi svoje zdravlje prije bolesti i život prije smrti.”
Da, to je suština dunjaluka, pa se na njemu tako treba i ponašati. Jedan čovjek je ušao u kuću Ebu Zerra, r.a., i počeo razgledati, a potom upitao: ”Ebu Zerre, gdje su ti kućne stvari i namještaj?” On reče: ”Mi imamo drugu kuću i uskoro u nju selimo.” Čovjek mu reče: ”Ali, vi morate imati stvari i ovdje, dok ste tu!” Ebu Zerr mu reče: ”Vlasnik kuće neće da nas ostavi ovdje.”

Jedan njegov savremenik, u pismu koje je poslao svome bratu, napisao je: ”Brate moj, tebi se čini da na ovom svijetu imaš mjesto stalnog boravka, a ti si samo musafir koga hitro odvode. Smrt ti ide u susret, a dunjaluk ističe i njegove stranice se nepovratno prevrću. Dan tvoga života koji prođe nikada se neće vratiti. Koliko je onih koji kraj dana ne dočekaju, i koliko je onih koji ne dočekaju sutrašnji dan kome se nadaju!”
Zato vjernik od dunjaluka uzima samo opskrbu za ahireta i pouku od onih koji su bili sa njim pa su odselili na drugi svijet, a mudar je onaj ko pouku uzima od drugih. Od Allaha tražim oprosta za sebe i za vas, pa i vi tražite da vam oprosti, a On mnogo oprašta i milostiv je.

Abdulvaris Ribo    saff.ba

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s