Sedam šartova/uslova za ispravnost riječi La ilahe illallah

kuranZahvala pripada Allahu dž.š. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika Muhameda s.a.w.s., na njegovu casnu porodicu, ashabe, na sve naše šehide i svakog onog koji bude slijedio uputu do Sudnjega dana. (Amin)

Danas ćemo progovoriti nekoliko riječi o 7 šartova za ispravnost riječi La ilahe illallah – nema boga osim Allaha dž.š.

Hvala Allahu dž.š. koji poučava peru, koji poučava čovjeka onome što nezna. Hvala Allahu dž.š. koji one koji vjeruju izvodi iz tmina na svjetlo i upučuje ih na pravi put, a zatim im šalje poruku na način kako stoji u Suri Al-An’am, 153. ajet:

”Doista je to moj pravi put, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova: Eto to vam on naređuje, da biste se grijeha klonili.” , dakle, put koji vodi Allahu s.w.t. je jedini ispravan put. Neki ovo ”drugi putevi” prevodi kao stranputice zato što je svaki drugi put stranputica u odnosu na put koji vodi Allahu dž.š.  Allah takođe kaže u Suri Az-Zumer 9. ajet:

”Reci: jesu li isti oni koji znaju i oni koji neznaju” , kažemo, naravno da nisu isti. Dalje Allah s.w.t. kaže u suri At-Tagabun u 8. ajetu: „I zato vjerujte u Allaha dž.š. i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo“. Zatim Allah s.w.t. kaže u Suri Ad-Dariyat  u 56. ajetu: ” A džinne i ljude Sam stvorio samo zato da Mi robuju, a u 55. ajetu iste sure Allah dž.š. kaže: ”..i opominji, jer doista opomena koristi vjernicima.” Da, istina je da opomena koristi vjernicima, a nevjernicima doista ne koristi, jer da koristi bili bi vjernici. O njima Allah s.w.t. u Suri El-Bekara u 6. ajetu kaže:  Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao – oni neće vjerovati.Zatim u nastavku ovih ajeta se spominje da je Allah s.w.t zapečatio njihova srca ida zbog toga neće da vjeruju. Zato molimo Allaha s.w.t da ova današnja hutba bude od koristi kako bismo u svojim srcima nosili čvrsto i jako svjedočanstvo jednoće našeg Stvoritelja Allaha s.w.t.

Jedne prilike upitan je jedan veliki pobožnjak po imenu Vehb ibn Munebbeh: Zar riječi Lailahe ilallah nisu ključ dženneta? Reče: Svakako, ali nema ključa, a da nema svoje zubove. Ako dođeš na onaj svijet sa ključem koji ima odgovarajuće rese ili zubiće otovoriće ti se džennet(a vidjet ćemo kasnije koje su to rese). U suprotnome, ako ne dođeš sa odgovarajućim ključem doista ti se neće džennet otvoriti. Zato ćemo kazati da taj ključ od dženneta ima svojih sedam resa/šartova, a koje će mo insaAllah nabrojati.

Na prvome mjestu je El Ilm, Znanje, kojim se potvrđuje Jednoća Allaha dž.š. Allah dž.š. kaže u 19. ajetu Sure Muhammed: ”Znaj da nema drugog Boga osim Allaha..” , a Muhammed s.a.w.s. kaže: Onaj ko preseli sa ovoga svijeta, a bude udjeđen  (siguran) da nema drugog Boga osim Allaha s.w.t. ući će u džennet.

Na drugome mjestu El Jekin tj ubjeđenje ili pouzdanje u riječi Lailahe Ilallah. Podrazumijeva sigurno ubjeđenje kod onoga ko izgovara te riječi, bez sumnje i nagađanja. Uzvišeni kaže:  ”Doista su pravi vjernici oni koji povjeruju u Allaha dž.š. i njegova Poslanika, a zatim više ne sumnjaju.“ (Sura El-Hudžurat ajet 15). Nema sumnje nikakve poslije toga, dakle čvrsto vjeruju u Allaha s.w.t. Muhammed s.a.w.s. jedne prilike kaže: Doista svjedočim da nema Boga osim Allaha i da sam ja Poslanik.

U hadisu koji bilježi Muslim stoji: Nejma nikoga ko sretne Allaha dž.š. sa ovim riječima iskreno iz svoga srca sa ubjeđenjem, a da neće ući u džennet, odnosno, da mu Allah dž.š.  neće zabraniti ulazak u vatru.

Jednom je Muhammed s.a.w.s. obraćajući se Ebu-Hurejri rekao: O Ebu Hurejre onoga koga sretneš iza ovog zida da svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha iskreno iz svoga srca sa ubjeđenjem, obraduj ga, o Ebu Hurejre, sa Džennetom. (Hadis bilježi Muslim)

Veliki mufessir El-Kurtubi, kaže: Oni koji misle da je dovoljno samo jezikom vjerovati, tj. izgovarati Lailahe ilallah, a ne iz svoga srca, nisu u pravu i to je sigurno suprotno Šerijatu. Naprotiv u njih se mora duboko srcem vjerovati.

Na trećem mjestu je El Kabul, prihvatanje da svim svojim bićem prihvatimo i u  sebi da nosimo te riječi da nema drugog Boga osim Allaha.

Allah dž.š. kada  govori o mušricima kaže: “ Kad im se govorilo: “Samo je Allah Bog!” oni su se oholili i govorili: “Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika”, aludirajući na Muhammeda a.s., jer su mislili i smatrali da je pjesnik (Sura As-Saffat, 35-36 ajet.)

Oholili su se da kažu te riječi iskreno iz svoga srca prihvatajući ih kao što to čine pravi vjernici sa riječima šehadeta.

Kaže Muhammed s.a.w.s.: Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nejma drugog Boga osim Allaha dž.š. Onaj ko kaže riječi La ilahe ilallah (iz svoga srca) doista je sačuvao svoju dušu i bogatstvo, osim sa onim što Islam propisuje (npr. u slučaju kada neko ukrade ili kada je u pitanju neka druga šerijatska kazna).

Na četvrtom mjestu je El Inkijad, Pokornost, svemu onome što se nalazi u tim riječima.

U Suri Ez-Zumar u ajetu 54 stoji: “I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se“, a u suri En-Nisa u 65. ajetu: “ I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.

Na petom mjestu Es-Sidq, Iskrenost. Iskrenost u onome što se izgovara, da bude iskreno ne samo na jeziku, nego da se potvrđuje i srcem. U suri El-Ankebut  u 2. ajetu Allah dž.š. veli: Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni?i u nastavku kaže: A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.“

Kaže Poslanik a.s. draga braćo: Nema ni jedne osobe (ni jednog čovjeka) koji posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i Poslanik iskreno iz svoga srca, a da mu Allah neće zabraniti ulazak u vatru. Hadis je muttefekun alejh.

Na šestom mjestu El-Ihlas, iskrenost srca. To je da riječi La ilahe ilallah prati iskreni srčani nijjet/namjera. U suri El-Bejjine u 5. Ajetu Allah dž.š. kaže: A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju…“

Jedan veliki učenjak po imenu Fudajl ibn Ijjad kaže: „Ako je djelo učinjeno iskreno,a nije ispravno neće biti primljeno kod Allaha dž.š.“  Naravno i suprotno, ako je dijelo učinjeno ispravno,a nije iskreno takođe neće biti primljeno.

Na sedmom mjestu El-Mehabbet, Ljubav. Braćo misli se na ljubav prema riječima La ilahe ilallah, a ne na neku ljubav prema nekome drugom ili tome sl. Suprotno je mržnja prema svemu onome što negira ove riječi. Uzvišeni kaže: “ Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha.Sura El-Bekara ajet 165.

Draga braćo završićemo sa riječima Poslanika a.s. koji u vjerodostojnom hadisu kaže: Tri stvari koje se nađu kod nekog doista će osjetiti slast imana. (Iman je vjerovanje u Allaha s.w.t.).  Prvo da mu Allah i Poslanik budu draži od bilo čega ili bilo koga drugog. Na drugom mjestu je da voli svoga brata samo u ime Allaha s.w.t. ne zbog nekakvog dunjalučkog interesa. I na trećem mjestu je da mrzi da se vrati u kufr tj. nevjerstvo kao što mrzi da se baci u vatru.

Molimo Allaha s.w.t. da nam da snage da ovih sedam šartova primjenimo u svojoj praksi kako bi na Sudnjem danu došli sa ključem koji će odgovarati vratima dženneta i ušli u džennet, pa makar što naš narod kaže iza vrata. Amin!

Mesdžid IZ-e Jönköping 15.02.2008/08.Safer, 1429 h.g.

Hatib Mesud ef. Muhić

Prilagodio sa audio zapisa: Adnan Nukić

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s