STATUT

Kompletan novi Statut možete vidjeti na:

Razlike između važećeg Statuta i novog statuta su:

1. Naziv džemata

Stari: Bosnjakiska islamiska församlingen

Novi: Bosniakiska islamiska samfundet – församlingen Jönköping

2. Opće odredbe

U novom Statutu ne stoji da je džemat politčki neovisan kao ni da se spominje riječ demokratsko udruženje. Međutim u drugim tačkama se općenito govori da se radi u skladu sa vjerskim i švedskim zakonima.

3. Ciljevi džemata:

U novom Statutu nema borba protiv islamofobije kao ni širenje islama u švedskom društvu. Međutim stoji očuvanje svih vrijednosti islama kao i uzdizanje muslimana na svom području u raznim poljima.

4. Odbor džemata

U novom Satutu predstavnik omladine i predstavnik žena nisu po funkciji članovi odbora, već oni mogu biti na kandidacionoj listi pa da se biraju zajedno sa ostalima na izbornoj Skupštini džemata.

5. Sazivanje Skupštine

U starom Statutu je namjanje objaviti 2 sedmice ranije, dok u novom Statutu stoji najmanje 2-4 sedmice ranije.

6. Vrijeme Skupštine

U starom Statutu je najkasnije do kraja februara, dok u novom Statutu je do kraja marta.

7. Sazivanje vanredne Skupštine

U starom Statutu 2/3 (dvije trećine) džematlija mogu zahtijevati vanrednu skupštinu ili džematski odbor ako smatra potrebnim, dok u novom statutu je to 10% džematlija ili džematski odbor ili Izvršni odbor IZBUŠA ako smatra potrebnim.

8. Zamjenik predsjednika džematskog odbora
U novom Statutu pozicija Zamjenik predsjednika se briše

9. Raspuštanje džematskog odbora od strane IZBUŠA
U novom Statutu stoji da ukoliko Izvršni odbor IZBUŠA smatra da džematski odbor ne radi kako treba, može raspustiti odbor i naložiti da se u roku od 30 dana izabere novi džematski odbor.

10. Mandat džematskog odbora

U starom Statutu je 2 godine mandat u džematskom odboru dok u novom Statutu mandat traje 4 godine.

11. Statutarna komisija

U novom Statutu nema Statutarne komisije.